[Forward Mail] ณ แพร่…..ไม่มีในแผ่นดินสยาม

อีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกียวกับการใช้นามสกุล ขึ้นต้นด้วยคำว่า ณ …
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกกฎหมายให้ประชาชนได้มีนามสกุลใช้เป็นของเครือญาติตัวเอง เริ่มต้นจึงพระราชทานให้กับลูกหลานเจ้าเมือง หัวเมืองต่างๆ ใช้ชื่อ ณ .. และตามด้วยจังหวัดของต้นได้ เช่น ณ อยุธยา, ณ เชียงใหม่ แต่ทำไมถึงไม่มี ณ แพร่ มาดูกันค่ะ

 

ณ แพร่…..ไม่มีในแผ่นดินสยาม

อย่าเพิ่งตกอกตกใจ เมืองแพร่ยังคงอยู่ในแผนที่ประเทศไทย คนแพร่คือพี่น้องคนไทยในปัจจุบันนี้
ที่ว่า ณ แพร่ ไม่มีในแผ่นดินสยาม หมายความถึง นามสกุล ณ แพร่ เท่านั้น

คงทราบกันดีว่า สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หัวเมืองในแผ่นดินที่เรียกว่า อาณาจักรล้านนาเดิม ได้ปลดแอกจากพม่า มาเป็นประเทศราชของสยาม โดยมีสถานะเป็น “นคร” อิสระต่อกัน ประกอบด้วยนครหลัก 5 นคร คือ นครเชียงใหม่ นครลำพูน นครลำปาง นครน่าน นครแพร่
3 นครแรก คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ปกครองโดยเจ้าในสายราชวงศ์ เจ้าเจ็ดตน หรือ ราชวงศ์ทิพยจักรา โดยหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง อำนาจกันในหมู่พี่น้อง ส่วนนครน่าน และ นครแพร่ ถือเป็นนครอิสระแยกขาดจากกัน….

ล่วงมาในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 หัวเมืองล้านนาถูกลดบทบาทลงอย่างมาก มิมีอิสระในการปกครองตนเองเช่นเดิม มีหลายครั้งหลายหนที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะของการต่อต้านอำนาจจากส่วนกลาง แต่ก็มิอาจทำการได้สำเร็จ
การก่อการที่สำคัญที่สุด คือ เหตุเรื่อง กบฎเงี้ยวเมืองแพร่ ครั้งนั้นราชสำนักสยามได้ส่งกำลังไปปราบปราม มีการสูญเสียข้าราชการสำคัญนาม พระยาไชยบูรณ์ เหตุการณ์จบลงที่กบฎถูกปราบปราม เจ้าผู้ครองนครแพร่ ต้องหนีไปอาศัยในหลวงพระบาง

ครั้นสมัยรัชกาลที่ 6 มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัตินามสกุล บรรดาเจ้านายในราชวงศ์ เจ้านายเมืองประเทศราช ขุนนาง ได้ขอรับพระราชทานนามสกุลจากพระเจ้าแผ่นดิน ทรงมีพระราชดำริและพระราชทานนามสกุล แก่เจ้าผู้ครองเมืองประเทศราช และเจ้าเมือง โดยใช้คำว่า ณ ต่อท้ายด้วยชื่อนคร หรือชื่อเมือง
ผู้สืบสายสกุลจากเจ้าผู้ครองนครประเทศราชหัวเมืองล้านนาเดิม ล้วนได้รับพระราชทานนามสกุล ณ เชียงใหม่ , ณ ลำพูน , ณ ลำปาง , ณ น่าน แต่ ไม่มี ณ แพร่ ในแผ่นดินสยาม…..

ที่มาจาก : Forward mail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s